Új rendelet lépett életbe: csökkentették a DON toxin határértéket

Új rendelet lépett életbe: csökkentették a DON toxin határértéket

 

2024/1022                                                                                     2024.4.9.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1022 RENDELETE
(2024. április 8.)
az (EU) 2023/915 rendeletnek az élelmiszerekben előforduló deoxinivalenol
felső határértékei tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére
vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i
315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,
mivel:

 1. Az (EU) 2023/915 bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes
  szennyező anyagok, köztük a deoxinivalenol felső határértékeit.
 2. 2017-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tudományos
  szakvéleményt fogadott el a deoxinivalenol, valamint annak acetilezett és módosított formái
  élelmiszerekben és takarmányokban való jelenlétével kapcsolatos, az emberi és állati
  egészségre jelentett kockázatokról (3). Szakvéleményében a Hatóság arra a következtetésre
  jutott, hogy a DON 1 μg/testtömegkilogramm tolerálható napi bevitelét (TDI) a DON, a 3-
  acetil-deoxinivalenol (3-Ac-DON), a 15-acetil-deoxinivalenol (15-Ac-DON) és a
  deoxinivalenol-3-glükozid (DON-3-glükozid) összegére vonatkozó csoportos TDI-nek kell
  tekinteni. Az emberi egészségre jelentett akut kockázat értékelése céljából
  a 8 μg/testtömegkilogramm étkezésenkénti csoportos akut referenciadózist (ARfD)
  számították ki. Az akut étrendi expozícióra vonatkozó becslések nem érték el ezt a dózist, és
  nem vetettek fel kockázatot az emberi egészség szempontjából. A becsült átlagos krónikus
  étrendi expozíció ugyanakkor a csecsemők, a kisgyermekek és más gyermekek, valamint –
  magas expozíció esetén – a serdülők és a felnőttek körében is meghaladta a csoportos TDI-t, ami potenciális egészségügyi aggodalomra ad okot.
 3. A Hatóság szakvéleményének fényében a Bizottság mérlegelte annak lehetőségét, hogy a
  felső határértékeket a DON, a 3-Ac-DON, a 15-Ac-DON és a DON-3-glükozid összege
  tekintetében állapítsa meg. Tekintettel azonban a DON, a 3-Ac-DON, a 15-Ac-DON és a
  DON-3-glükozid összegére vonatkozó előfordulási adatok korlátozott mennyiségére,
  valamint arra, hogy a 3-Ac-DON-t, a 15-Ac-DON-t és különösen a DON-3-glükozidot még
  nem elemzik rutinszerűen, mindaddig nem fog rendelkezésre állni elegendő információ az
  ilyen felső határértékek meghatározásához, amíg tovább nem fejlesztik a DON acetilált és
  módosított formáinak rutinelemzésére szolgáló elemzési módszert, és nyomon nem követik
  a DON, valamint acetilált és módosított formái összegének előfordulását. Addig is a
  közegészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében helyénvaló csökkenteni a DON
  egyes meglévő felső határértékeit – azt az elvet követve, hogy a felső határértékeket a
  szennyezés minimalizálását célzó helyes gyakorlatok alkalmazásával észszerűen elérhető
  legalacsonyabb szinten kell meghatározni –, és ezáltal figyelembe venni a legújabb
  előfordulási adatokat.
 4. Annak biztosítása érdekében, hogy a helyes mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmazzák a
  DON gabonafélékben való előfordulásának minimalizálása érdekében, fontos meghatározni
  a feldolgozatlan gabonafélékre vonatkozó felső határértéket. Mivel a feldolgozatlan zabot az
  őrlés vagy a végső fogyasztók számára forgalomba hozott gabonatermékekben való
  felhasználás előtt a maghéjjal együtt hozzák forgalomba, a feldolgozatlan szemes zabban
  előforduló DON felső határértékét kell alkalmazni a maghéjjal együtt forgalomba hozott
  nyers zabra, még akkor is, ha a maghéj nem ehető.
 5. Az (EU) 2023/915 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
 6. Helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt
  jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek tekintetében, figyelembe véve az e rendelet
  hatálya alá tartozó egyes élelmiszerek hosszú eltarthatósági idejét.
 7. Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők felkészülhessenek az e rendelettel bevezetett
  új szabályokra, észszerű időt kell biztosítani az új felső határértékek alkalmazásáig.
 8. Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok,
  Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2023/915 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletével összhangban
módosul.

2. cikk

A mellékletben felsorolt, 2024. július 1-je előtt jogszerűen forgalomba hozott
élelmiszerek minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük alatt forgalomban
maradhatnak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik
napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2024. július 1-jétől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi
tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2024. április 8-án.

a Bizottság részéről
az elnök

Ursula VON DER LEYEN

 


 

(1) HL L 37., 1993.2.13., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2023/915 rendelete (2023. április 25.) az élelmiszerekben előforduló egyes
szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(HL L 119., 2023.5.5., 103. o.).
(3) Scientific opinion on the risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol
and its acetylated and modified forms in food and feed (Tudományos szakvélemény a deoxinivalenol,
valamint annak acetilezett és módosított formái élelmiszerekben és takarmányokban való jelenlétével
kapcsolatos, az emberi és állati egészségre jelentett kockázatokról). EFSA Journal 2017;15(9):4718,
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718.